About

Cwmni Ceiro is a film company based in South and West Wales formed in 2020 to generate new work. Cwmni Ceiro are a gathering of artists that aim to collaborate across artistic disciplines. It is a meeting place for composers, musicians, writers, dancers, visual artists, video artists, poets, actors, story tellers, site specific artists and more. Cwmni Ceiro want to create vibrant work from the roots of Welsh culture, language and landscape, urban and rural, that will resonate and speak to mainstream and marginal societies and cultures across the world.

Mae Cwmni Ceiro yn gwmni ffilm wedi’i leoli yn Ne a Gorllewin Cymru a ffurfiwyd yn 2020 i gynhyrchu gwaith newydd. Mae Cwmni Ceiro yn gasgliad o artistiaid sy’n ceisio cydweithredu ar draws disgyblaethau artistig. Mae’n fan cyfarfod i gyfansoddwyr, cerddorion, awduron, dawnswyr, artistiaid gweledol, artistiaid fideo, beirdd, actorion, storïwyr, artistiaid safle-benodol a mwy. Mae Cwmni Ceiro eisiau creu gwaith bywiog o wreiddiau diwylliant, iaith a thirwedd Cymru, trefol a gwledig, a fydd yn atseinio ac yn siarad â chymdeithasau a diwylliannau prif ffrwd ac ymylol ledled y byd.

Director Sianed Jones

An international touring artist working in cross art form projects collaborating with choreographers, writers, and performance artists in site specific performances. A fiddling, singing composer with an upbringing drenched in Welsh choral singing of the Eisteddfodau. Her research into vocal techniques has taken her across continents from Africa to Mongolia to Brazil. www.sianed.co.uk

Director Jacob Whittaker

A visual artist / sound artist / video artist / His work is primarily concerned with documentary, recording and re-presentation often combining history and art, recording everyday personal experiences of the people of Wales and their relationships to changing landscapes and culture. www.jacobwhittaker.co.uk

Director Louise Wells

A dancer / actor / writer / film editor / director……………..

Cyfawyddwr Sianed Jones

Artist teithiol rhyngwladol sy’n gweithio mewn prosiectau ffurf traws-gelf yn cydweithredu â choreograffwyr, awduron ac artistiaid perfformio mewn perfformiadau safle-benodol. Cyfansoddwr ffidlan canu, gyda magwraeth wedi’i drensio mewn canu corawl Cymraeg o’r Eisteddfodau. Mae ei hymchwil i dechnegau lleisiol wedi mynd â hi ar draws cyfandiroedd o Affrica i Fongolia i Frasil.

Cyfarwyddwr Jacob Whittaker

Artist gweledol / artist sain / artist fideo / Mae ei waith yn ymwneud yn bennaf â dogfennu, recordio ac ailgyflwyno yn aml yn cyfuno hanes a chelf, gan recordio profiadau personol bob dydd pobl Cymru a’u perthnasoedd â thirweddau a diwylliant sy’n newid.

Cyfarwyddwr Louise Wells

Dawnsiwr / actor / ysgrifennwr / golygydd ffilm / cyfarwyddwr ……………..

or add another page.

%d bloggers like this: